Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Pertina Group a.s., so sídlom Kaprova 42/14, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, identifikačné číslo: 18043160, zapísané v obchodnom registri vedenom pri Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 27940 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.lexibook.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 3. Ustanovenia odchýlné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchýlné ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 6. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.4.2024.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“). Zo svojho užívateľského účtu, alebo bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, a o spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenska. V prípade, keď predávajúci ponúka dopravu tovaru zdarma, je predpokladom vzniku práva na bezplatnú dopravu tovaru na strane kupujúceho zaplatenie minimálnej celkovej kúpnej ceny dopravovaného tovaru vo výške stanovenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, keď dôjde k čiastočnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim a celková kúpna cena tovaru, u ktorého nedošlo k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, nedosahuje minimálnu výšku, ktorá je potrebná pre vznik práva na dopravu tovaru zdarma podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na dopravu tovaru zdarma zaniká a kupujúci je povinný dopravu tovaru predávajúcemu uhradiť.
 4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
 5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku (zaplatiť)“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci nepretržite po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
 6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
 7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATEBNÉ PODMIENKY

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu niekoľkými spôsobmi v závislosti na aktuálnych podmienkach a platobných metódach poskytovaných na našich webových stránkach www.lexibook.sk. Niektoré z ponúkaných možností platieb môžu byť nasledovné:
  1. vopred bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (číslo účtu sa líši v závislosti od krajiny, z ktorej kupujúci objednáva);
  2. vopred bezhotovostne platobnou kartou;
  3. Apple Pay;
  4. Google Pay;
  5. PayPal;
  6. prostredníctvom úveru poskytnutého tretej osobe;
  7. pri prevzatí tovaru na dobierku vo výdajnom mieste alebo prepravcom pri doručení podľa zvoleného prepravcu a jeho technických možností (v hotovosti alebo platobnou kartou); dostupnosť platby na dobierku sa môže líšiť v závislosti od krajiny, z ktorej kupujúci objednáva;
  8. vopred bezhotovostne prostredníctvom iného platobného systému v závislosti na aktuálnych podmienkach a platobných metódach poskytovaných na našich webových stránkach.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch vylúčiť určitý spôsob platby.
 3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Nie je-li uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.7 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 5. V prípade platby v hotovosti, na dobierku či vo výdajni zásielok je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 6. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 7. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.
 9. Je-li to v obchodnom styku obvyklé alebo je-li tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke:
  1. tovaru vyrobeného podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,
  2. tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  3. tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť po tom, čo ho kupujúci porušil, a
  4. zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačového programu v zapečatenom obale, ak ho kupujúci porušil.
 2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť do tridsiatich (30) dní od dňa, kedy tovar prevzal kupujúci alebo od neho odlišná tretia osoba, ktorá nie je dopravca, alebo:
  1. posledný kus tovaru, ak kupujúci objednal v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,
  2. poslednú položku alebo časť dodávky tovaru zloženého z viacerých položiek alebo častí, alebo
  3. prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve ujednaná pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu.
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v čl. 5.2 obchodných podmienok. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na elektronickú adresu predávajúceho info@lexibook.sk.
 4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Tovar kupujúci zašle predávajúcemu späť bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, pokiaľ mu predávajúci neponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, ak kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Odstúpi-li kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený svojou povahou obvyklou poštovou cestou.
 5. Kupujúci môže využiť vrátenie tovaru bezplatne, ak to predávajúci ponúka za podmienok a spôsobom určeným predávajúcim.
 6. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peniaze prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Odstúpi-li kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peniaze kupujúcemu skôr, než predávajúci obdrží tovar, alebo než mu kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
 7. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 8. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 9. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu dar, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že dôjde-li k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, pozbýva darovacia zmluva ohľadom takého daru účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý dar.

6. DOPRAVA A DODANIE TOVARU

 1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neprodlené oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho z odpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Dalšie práva a povinnosti strán pri doprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak boli predávajúcim vydané.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
 2. Ak je predmetom kúpy hmotná vec, ktorá je prepojená s digitálnym obsahom alebo službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len „vec s digitálnymi vlastnosťami“), použijú sa ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti za vady predávajúceho aj na poskytovanie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, aj keď ich poskytuje tretia osoba. To neplatí, ak je z obsahu kúpnej zmluvy a z povahy veci zjavné, že sú poskytované samostatne.
 3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec:
  1. odpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a ďalším dohodnutým vlastnostiam,
  2. je vhodná na účel, pre ktorý ju kupujúci požadoval a s ktorým predávajúci súhlasil, a
  3. je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.
 4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vedľa dohodnutých vlastností:
  1. je vec vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie sú technické normy,
  2. vec množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí tohto druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, pokiaľ predávajúci nepreukáže, že si toho nebol vedomý alebo že bolo v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravené aspoň porovnateľným spôsobom, akým bolo urobené, alebo že na rozhodnutie o kúpe nemohlo mať vplyv,
  3. je vec dodaná s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a ďalších pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a
  4. vec zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením vzorku alebo predlohy, ktoré predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzavretím kúpnej zmluvy.
 5. Ustanovenie čl. 7.4 obchodných podmienok sa nepoužije v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy zvlášť upozornil, že sa nejaká vlastnosť veci líši a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
 6. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa kúpnej zmluvy vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná kupujúcim a vada nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci alebo poskytovateľ digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ide-li o vec s digitálnymi vlastnosťami.
 7. Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí, pokiaľ to povaha veci alebo vady nevylučuje. Táto doba nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, v prípade, že vadu vytýkal oprávnene.
 8. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Okrem dohodnutých aktualizácií predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované aktualizácie, ktoré sú nevyhnutné, aby si vec po prevzatí zachovala vlastnosti podľa čl. 7.3 a čl. 7.4 obchodných podmienok, a že bude na ich dostupnosť upozornený
  1. po dobu dvoch rokov, majú-li byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu, a je-li dohodnuté poskytovanie po dobu dlhšiu ako dva roky, po celú túto dobu,
  2. po dobu, počas ktorej to kupujúci môže rozumne očakávať, majú-li byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnuté jednorazovo; to sa posudzuje podľa druhu a účelu veci, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím k okolnostiam pri uzavretí kúpnej zmluvy a povaze záväzku.
 9. Ustanovenie čl. 7.8 obchodných podmienok neplatí v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy zvlášť upozornil, že aktualizácie poskytované nebudú a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
 10. Neprevedie-li kupujúci aktualizáciu v primeranej dobe, nemá práva z vady, ktorá vznikla len v dôsledku neprevedenej aktualizácie. To neplatí v prípade, že kupujúci nebol na aktualizáciu upozornený alebo na dôsledky jej neprevedenia alebo aktualizáciu neprevedie alebo ju prevedie nesprávne v dôsledku nedostatku v návode. Majú-li byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu a prejaví sa alebo vyskytne vada v dobe podľa čl. 7.8.1 a čl. 7.8.2 obchodných podmienok, má sa za to, že sú digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované vadne.
 11. Kupujúci môže vytýkať vadu, ktorá sa na veci prejaví v priebehu dvoch rokov od prevzatia. Je-li predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a majú-li byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu, môže kupujúci vytýkať vadu, ktorá sa na nich vyskytne alebo prejaví v priebehu dvoch rokov od prevzatia. Má-li byť plnené po dobu dlhšiu ako dva roky, má kupujúci právo z vady, ktorá sa vyskytne alebo prejaví v tejto dobe. Vytýkal-li kupujúci predávajúcemu vadu oprávnene, doba na vytýkanie vady veci nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať.
 12. Má-li vec vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, pokiaľ zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo v porovnaní s druhým nepomerne nákladný; to sa posudzuje najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo nepomerne nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.
 13. Predávajúci odstráni vadu v primeranej dobe po jej vytýkaní tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadňuje povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec kúpil. K odstráneniu vady prevezme predávajúci vec na vlastné náklady. Vyžaduje-li to demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci predtým, než sa vada prejavila, predávajúci vykoná demontáž vadnej veci a montáž opravenej alebo novej veci alebo uhradí náklady s tým spojené.
 14. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:
  1. predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s čl. 7.13 obchodných podmienok,
  2. sa vada prejaví opakovane,
  3. je vada podstatným porušením kúpnej zmluvy, alebo
  4. je z prehlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranej dobe alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.
 15. Ak je vada veci nevýznamná, kupujúci nemôže od kúpnej zmluvy odstúpiť (v zmysle čl. 7.14 obchodných podmienok); má sa za to, že vada veci nie je nevýznamná. Odstúpi-li kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu potom, čo predávajúci obdrží vec alebo čo mu kupujúci preukáže, že vec odoslal.
 16. Vadu možno vytýkať predávajúcemu, u ktorého bola vec kúpená. Je-li však určená iná osoba k vykonaniu opravy, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci vytýka vadu tomu, kto je určený k vykonaniu opravy.
 17. Okrem prípadov, keď je k vykonaniu opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj vo svojom sídle. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vyriešenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácie o vyriešení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené k vykonaniu opravy.
 18. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vyriešená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do tridsiatich (30) dní od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu, vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči, alebo služby digitálneho obsahu, musí byť reklamácia vyriešená v primeranej dobe s prihliadnutím k povaze digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a k účelu, pre ktorý ju kupujúci požadoval.
 19. Po márnom uplynutí lehoty podľa čl. 7.18 obchodných podmienok môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.
 20. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vyriešenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené k vykonaniu opravy.
 21. Práva z odpovednosti za vady tovaru môže kupujúci konkrétne uplatniť najmä elektronickou poštou na adrese info@lexibook.sk.
 22. Kto má právo z vadného plnenia, náleží mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Neuplatní-li však kupujúci právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vytýkať vadu, súd právo neprizná, pokiaľ predávajúci namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.
 23. Dalšie práva a povinnosti strán súvisiace s odpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
 24. Predávajúci alebo iná osoba môže kupujúcemu poskytnúť nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnenia aj záruku za kvalitu.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kodexmi správania v zmysle ustanovenia § 1820 odst. 1 písm. n) občianskeho zákonníka.
 3. Vyriešenie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty. Sťažnosti je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho. Informáciu o vyriešení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Iné pravidlá vyriešenia sťažností nie sú predávajúcim stanovené.
 4. K mimoriadnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 6. Kupujúci sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržiavaním občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmien okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

10. ZASIĽANIE OBCHODNÝCH SDĚLENÍ A UKLADANIE COOKIES

 1. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákон o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných sdělení predávajúcim na elektronickú adresu alebo na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných sdělení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
 2. Svoje zákonné povinnosti súvisiace s prípadným ukladaním cookies na zariadení kupujúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

11. DORUČOVANIE

 1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dohodujú, že vzťah sa riadi českým právom. Výberom práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie výberu práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).
 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a bez ďalšieho nie je kupujúcemu prístupná.
 4. Prílohou obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa sídla Pertina Group a.s., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, adresa elektronickej pošty info@lexibook.sk. Predávajúci neposkytuje iný prostriedok online komunikácie.